Vi använder oss av cirkelmodellen för att lära oss mer om olika textgenrer. Just nu arbetar vi med faktatexter. Cirkelmodellen består av följande fyra faser:

Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet
Här ligger fokus främst på textens innehåll. Vi samlar information om något – samtalar, läser och antecknar.

Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren.
Vad är texttypens syfte? Vilken struktur?

Fas 3 – Skriva gemensam text
Fröken Maria skriver en text tillsammans med oss elever så att vi är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.

Fas 4 – Skriva individuell text
Nu har vi fått kunskap om hur man skriver en faktatext och kan därför börja träna på att skriva på egen hand.

Vi inleder med samtal om vad en faktatext är för något och vad som utmärker denna. Faktaord eller nyckelord gås igenom. Tillsammans läser vi och stryker under viktiga ord. Vi kategoriserar sedan faktaorden inom följande områden:
– rubrik
– klassificering
– utseende
– boplats
– föda
– ungar/familj
– övrigt

Därefter skriver vi en gemensam faktatext som sedan klistras in i vår egentillverkade bok om bondgården!

Vi lär oss namnen på kossans magar, kan du dem?!

Faktaorden vi strukit under i bokens text redovisas samtidigt på tavlan.

Tillsammans läser vi en faktatext om grisen och hjälps åt med att stryka under viktiga faktaord.

Vi kategoriserar orden vi strukit under på tavlan.

Därefter skriver vi egna faktatexter efter frökens ledning.

Vi sparar vårt arbete i vår bok om bondgården.


Prenumerera på nya blogginlägg