I klassen arbetar vi med kooperativt lärande (eng: Cooperative learning). Detta är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Grundtanken är ett lärande som använder samarbete mellan elever för att lära ut ämnesinnehåll och sociala förmågor – samtidigt. Som hjälp har läraren olika principer, strategier och strukturer.

Lärarens uppgift är att organisera människor att lära sig i par och grupper där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att hela gruppen lär sig. Det är strukturer och principer för elevaktivt lärande där läraren styr grupper att lära sig sprida kunskaper, uttrycka sig och samarbeta.

Målet är att skapa lärande grupper med ömsesidigt beroende där allas insats är lika viktig, där eleverna tar ansvar för sig själv och gruppen och kan utbyta erfarenheter och kunskaper utan att tävla mot varandra.

I klassen arbetar vi med lärpar.  Dessa par håller ihop under en till ett antal veckor (1-4 rekommenderas ofta). Ett lärpar kan då enkelt bilda en grupp med ett annat lärpar – först i kortare uppgifter för att sedan, i takt med att eleverna utvecklar sin förmåga att samarbeta, för längre uppgifter och perioder.

Under veckan som gått har vi arbetat med en struktur inom kooperativt lärande som kallas karusellen. De områden som berörts är ”Demokrati” och ”Rymden”. Lite längre ner beskrivs hur detta går till.Efter avslutad karusell samlas vi på mattan för att delge varandra våra resultat ytterligare en gång.

Mer information om karusellen finner du här:

Grundstruktur Karusellen

 • Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Lägg ut uppgifter/frågor på borden.
 • Dela in eleverna i grupper om 3-6 elever. Dela ut ett stort anteckningsmaterial (A3) per bord (som ligger kvar under övningen) eller post-its till grupperna.
 • Dela ut en penna och ett sudd per grupp, varje grupp kan ha en egen färg på sin penna.
  Sätt en timer på en till ett par minuter beroende på uppgiftens karaktär.
 • Varje grupp bestämmer en Sekreterare. Eleverna samarbetar och försöker komma på flera svar eller lösningar på uppgiften.
  När tiden är slut ber du eleverna rotera till nästa bord.
 • Eleverna läser svaren från föregående grupp och diskuterar vad de tänker.
 • Du startar timern igen och gruppen lägger till egen information på anteckningsmaterialet eller mer post-its.
 • Fortsätt tills alla grupper varit vid alla uppgifter, eller fortsätt runt ett varv tills du vill bryta av annan anledning. När alla grupper roterat klart i klassrummet kan ni lyfta spännande lösningar i helklass eller räkna ihop hur många lösningar ni kom på, beroende på vad uppgiften var och vad den syftade till.

Roller
För att göra övningen än mer kooperativ och öka det ömsesidiga beroendet rekommenderar vi att ge eleverna olika roller. Alla elever är från början tänkare i Karusellen. Numrera eleverna 1-3, 1-4. Nummer 1 i varje grupp börjar att vara skrivare. Det innebär att bara skrivaren har en penna och de andra säger sina lösningar och svar till skrivaren som skriver ner dem. Vid nästa bord blir elev 2 skrivare osv. tills alla har fått skriva minst en gång.

Ytterligare en roll som kan delas ut för att stärka teambuilding-aspekten och det kommunikativa är hjälparen. Hjälparen får inte själv komma med lösningar eller svar, utan får bara stötta och hjälpa tänkarna att komma på fler idéer. Hjälparen kan till exempel säga ”Kan du använda ett annat räknesätt?” eller ”Kommer du ihåg vad djuret äter?” eller visa olika verb med hjälp av kroppen. Denna roll utmanar eleven att förklara vad de tänker och ge tips utan att direkt avslöja svaret för tänkaren.

En fjärde roll som kan användas för att stärka gruppens samarbete och hjälpa eleverna att hitta gruppkänslan är uppmuntraren. Uppmuntraren har som uppgift att säga positiva saker till andra som stöd. Detta kan hjälpa eleverna att komma bort från det kritiska tänket där de fokuserar på vad andra gör fel och istället fokuserar på att hjälpa och stötta varandra. Uppmuntraren kan till exempel säga ”Du kom på väldigt många olika lösningar” eller ”Du kämpade och försökte verkligen”.

När grupperna roterar till nästa bord byter de roller. I början när eleverna är ovana vid övningen kan det vara bra att enbart börja med skrivare och tänkare, för att sedan lägga till fler roller när eleverna vet hur övningen fungerar och känner sig mer bekväma med strukturen. Använd sen alla på en gång, eller fokusera på hjälparen eller uppmuntraren vid olika tillfällen.


Prenumerera på nya blogginlägg