Hos oss bedrivs en undervisning som präglas av studiero!

Studiero innebär att fokus riktas mot det som är syftet med lektionen. Hur åstadkommer vi då detta? Jo våra lektioner följer en tydlig struktur, våra lärare har ett tydlig ledarskap i klassrummet och undervisningen är varierad eftersom vi alla lär oss på olika sätt. Vi väljer arbetssätt där vi får vara aktiva och engagerade. Ibland arbetar vi tyst med enskilt arbete och ibland samtalar vi och diskuterar ljudligt.

Normer och värden arbetar vi dagligen med för att skapa en trygg lärandemiljö i och utanför klassrummet. Alla är med och bidrar och vi känner ett gemensamt ansvar. Hos oss är förhållningssätt och goda relationer viktigare än ordningsregler och disciplinära åtgärder när det gäller att skapa studiero och goda lärmiljöer. Vi bryr oss om varandra och vill varandra väl.

När vi arbetar med längre arbetspass växlar vi arbetssätt och arbetsformer. Vi tar även rörelsepauser mellan passen.

Alla har en bestämd plats i klassrummet, en plats vid ett bord och en plats i ringen vid samling på mattan. Ibland byter vi plats under arbetspassen. Vi utnyttjar klassrummets alla vrår och Torget utanför klassrummet. Vi sitter där vi arbetar bäst för stunden. Ibland sitter vi vid borden, ibland tätt ihop i soffan eller i vår saccosäck. Andra gånger sitter vi på borden, vi lägger oss bekvämt på mattan eller samarbetar på en avskild plats under ett bord.

Saccosäcken är mysig.

Ibland arbetar vi i halvklass inne på fritids Örnen.

Ibland sitter vi på mattan och arbetar.

Inför en lektion får vi tydliga instruktioner över vad vi skall göra. Vi får hjälp med att se sambanden mellan de uppgifter vi skall göra och lektionens och kursplanens mål. Maria brukar skriva upp målen på tavlan så att vi ser dem. Vi har även en Time Timer som hjälper oss hålla koll på tiden.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg