Hej och välkomna till oss!Image-1

Vi är ett gäng nyfikna elever som älskar att lära oss nya saker tillsammans med vår lärare Maria och vår fritidspedagog Carina.

Här bloggar vi om vår pedagogiska verksamhet. Vi publicerar vårt skolarbete, vi interagerar med omvärlden och samarbetar på nätet. Vi tycker att det är jätteroligt att blogga, det ger oss energi och motivation!

Vi har valt att arbeta medvetet med internet i skolan och tillsammans utvecklar vi kunskaper om internet. Vi både skapar och producerar information på internet och lär oss om internet genom att just använda internet! Vi skriver för er där ute och tycker att det är roligt när ni kommenterar vårt arbete.

En stor fördel med vårt internetanvändande och bloggen är att vi får möjlighet att skapa egna källor på internet och samtidigt få en djupare förståelse för hur lätt det är att lägga ut i information på nätet. Vi reflekterar över hur vi vill att andra skall förhålla oss till det vi skapat och hur vi hanterar andras information. Vi kommer i kontakt med Upphovsrätten och har lärt oss mer om öppna licenser och hur vi får använda andras material.

Vi ser att vår blogg fungerar som en viktig länk mellan hem och skola. Samarbetet här emellan är av största vikt när det gäller vårt (elevernas) bästa! Det blir tydligt för vårdnadshavare och anhöriga vad vi gör i skolan och om vi som elever är frånvarande får vi en chans att ta ikapp och hänga med hemifrån. Ni har kanske talas om det utvidgade kollegiet? Vår blogg bidrar även till kollegialt lärande, inte bara på vår skola utan i hela världen. Vi bidrar med idéer, tankar och nya perspektiv för andra lärare att ta del av! Bloggen ger även mig som lärare en möjlighet att reflektera över och utvärdera mitt arbete vilket syftar till att förbättra undervisningen och därmed mina elevers kunskaper och lärande!

De fotografier vi använder i bloggen har vi fotat själva eller lånat från sajten www.unsplash.com som tillhandahåller fria bilder som får användas fritt i alla sammanhang.

Vår undervisning utgår ifrån styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Vi har valt ut några citat från Läroplanen nedan som vi tycker är centrala när det kommer till vårt arbete med klassbloggen!

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som
behövs för en tidsenlig utbildning. I läroplanerna anges att eleverna ska kunna
använda sig av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

I LGR11 under ”Skolans värdegrund och uppdrag” kan vi läsa att ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ… En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”

I Kursplanen i Bild kan vi läsa att:

”Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika
material”

I Kursplanen för Samhällskunskap kan vi ta del av att:

”Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och
studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. ”

I Kursplanen för Svenska kan vi läsa att:

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar
egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.”

Vi har funderat lite kring bilder på nätet och vad som gäller?

Du känner säkert till att om du hittar en bild på nätet måste du kontakta fotografen och fråga om lov innan du använder den, det kan vara enklare sagt än gjort! Det finns dock bilder på nätet under licensen Creative Commons vilket innebär att du får låna bilden utan att först fråga om lov. Du måste däremot alltid berätta vem du lånat bilden av. Läs mer om detta på:

Bilderna och fotografierna på vår blogg är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 3.0 Unported Licens. Detta innebär att vi tillåter andra att ladda ner våra verk och dela dem med andra, så länge de erkänner oss som upphovsman, men de får inte ändra dem på något sätt och får inte använda dem kommersiellt.

Creative Commons-licens

Vi är så glada över att få vara med och tävla i WEBBSTJÄRNAN! Vi har tidigare fått ”hosta” Webbstjärnans Instagramkonto under 1 vecka vilket var jätteroligt och lärorikt. Vi var ”Gästsjärnor” under vecka 42, 2014, läs mer om det här: https://www.webbstjarnan.se/blogg/veckans-gaststjarnor-v-42/

Vi använder internet dagligen och många av våra blogginlägg sker live under lektionstid. Detta är möjligt med hjälp av den teknik vi har att tillgå. Med hjälp av datorer, iPads och mobiltelefon blir internet en del av vårt skolarbete. Vi är uppkopplade mot skolans trådlösa nätverk och använder oss av vår projektor i klassrummet. Vi har blivit medvetna internetanvändare vilket vi har med oss hela livet, här kan vi tala om livslångt lärande och för det har vi Webbstjärnan att tacka som gjort arbetet med klassbloggen möjligt! Att få vinna ert pris skulle betyda så mycket för oss och innebära att nya möjligheter till utveckling och lärande skulle öppna sig!

Varma hälsningar från oss elever i klassen och Maria